Bondeboka

Bondeboka

Alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til

Lokalmat
Tilleggsnæring
Grønsaker
Skogbruk
Eige gard
Oppstart
Mjølk
Drive gard
Frukt og bær
Svin
Storfe
Sau
Geit
Fjørfe
Hest
Klimasmart

VIKTIG MELDING:

Landbruksdirektoratet lanserte 22.01. nye nettsider. Lenkjene til desse virker ikkje lenger. Nettstadarbeidet er framleis pågåande og vi vil oppdatere etterkvart. 

Kva skal du med Bondeboka?


Bondeboka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til å eige og drive ein gard. Vi har systematisert bondeboka ut frå sentrale tema i bondekvardagen, og på ein slik måte at du raskt finn fram til det du ønskjer å vite meir om. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og har vore etterspurt av både forvalting og bønder i fylket vårt.


Vi ønskjer deg lukke til med det gode og viktige arbeidet du gjer på garden din.

Finn du noko som er feil, lenkjer som ikkje fungerar eller manglar, kan du ta kontakt med ansvarleg her


Med venleg helsing


Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland

Mars 2021.

Grovfôrhausting
Grovfôrhausting
Foto: FMVL
Kvalitetstømmer er løn for god skogskjøtsel
Kvalitetstømmer er løn for god skogskjøtsel
Foto: FMVL
Økologisk kalkun i Kvam
Økologisk kalkun i Kvam
Foto: Liv Lyngstad, NLR
Sauehald bidrar til eit flott kulturlandskap
Sauehald bidrar til eit flott kulturlandskap
Foto: FMVL
Hogst i skogskommunen Kvinnherad
Hogst i skogskommunen Kvinnherad
Foto: FMVL
Garder, skog og fjell i Ulvik
Garder, skog og fjell i Ulvik
Foto: FMVL
Fylkesmannen er eit landbruksfagleg kompetansesenter
Fylkesmannen er eit landbruksfagleg kompetansesenter
Foto: FMVL
Innkjøpte kalvar på sommarbeite
Innkjøpte kalvar på sommarbeite
Foto: FMVL
Biogass – betre utnytting av husdyrgjødsel
Biogass – betre utnytting av husdyrgjødsel
Foto: FMRO
Kål - lokale grønsaksprodusentar har god avsetnad
Kål - lokale grønsaksprodusentar har god avsetnad
Produksjon av lokalmat
Produksjon av lokalmat
Foto: FMVL
Open gard
Open gard
Fotocollage: FMVL
Mjølking med robot
Mjølking med robot
Foto: FMVL
Kjøtfe med kalv
Kjøtfe med kalv
Foto: FMVL
Sauer på fjellbeite
Sauer på fjellbeite
Foto: FMVL
Nyplanta frukthage
Nyplanta frukthage
Foto: FMVL
Solcelle på gardsbruk i Hardanger
Solcelle på gardsbruk i Hardanger
Foto: Simona Petrochini, Solbære
Planlegging ute i feltet
Planlegging ute i feltet
Foto: FMVL
Bioenergi på gård. Gammel silo til lagring av flis
Bioenergi på gård. Gammel silo til lagring av flis
Foto: Karl Ludvig Ådland, ch4.no
Trefjøs
Trefjøs
Foto: Stine Solbakken, https://www.tenktre.no/
Gard som tenesteleverandør
Gard som tenesteleverandør
Fotocollage: FMVL
Kashmirgeit
Kashmirgeit
Foto: FMVL
Skoghogst på Lindås
Skoghogst på Lindås
Foto: FMVL
Kvadrat-skogplanting
Kvadrat-skogplanting
Foto: FMVL
Skog i Granvin
Skog i Granvin
Foto: FMVL
Skogsvei på Granvin
Skogsvei på Granvin
Foto: FMVL
Avling av kirsebærtrær på planteskule
Avling av kirsebærtrær på planteskule
Foto: FMVL
Taubanedrift
Taubanedrift
Foto: FMVL
Skogsvei i Strandebarm
Skogsvei i Strandebarm
Foto: FMVL
Tak på ope gjødsellager
Tak på ope gjødsellager
Foto: FMVL
Frivillig skogvern
Frivillig skogvern
Foto: FMVL/ Maria Knagenhjelm
Skog som vern
Skog som vern
Foto: FMVL (Simon Wolff)
Fjoringer på Hardangervidda
Fjoringer på Hardangervidda
Foto: Silje A. Lyhammer
"Hver mann sin høne"
"Hver mann sin høne"
Sitat L. Sponheim. Foto: Vatshelle
Utegris i Bjørnafjorden
Utegris i Bjørnafjorden
Foto: Silje A. Lyhammer

Kva er spesielt med

landbruket i Vestland?

Landbruket i Vestland fylke: Det er 5.892 aktive gardsbruk, 24.964 mjølkekyr, 149.216 sauer og 13.592 geiter på utmarksbeite, 4.714 tonn eple og 6.862 daa granhogst i 2019. Kva er tala for landbruket i din kommune? 

Sjekk sjølv i statistikkbanken.

I Vestland er husdyrproduksjon, som kumjølk og lammekjøt, dei største produksjonane. Indre Hardangerregionen, Indre Sognefjorden, Innvik i Nordfjord er mellom dei beste områda for fruktdyrking i landet, og i nokre kommunar er det stor produksjon av svinekjøt. Mykje av produksjonsskogen i Vestland er granskog frå skogreisingstida, og er snart klar for hogst.


Grovfôrproduksjon er størst

Mykje nedbør og små gardar med bratt terreng i delar av fylket set rammer for kva produksjonar som eignar seg i Vestland. Mest alt jordbruksareal vert nytta til grovfôr-produksjon. I tillegg er det noko fruktareal. Svinekjøt, egg og fjørfe er basert på kraftfôr som innsatsfaktor og kan produserast nær sagt kor som helst, så lenge det er tilgang til spreieareal.


Berre fantasien set grenser

Det er mange høve til næringsaktivitet, med utgangspunkt i landbrukseigedomar. Mange føretak satsar på reiselivsbaserte produkt som overnatting og opplevingar, smaksrike kjøtprodukt eller ostar, foredling av frukt og sider, anna matforedling eller Inn på tunet. Berre fantasien set grenser for kva ein kan gje seg i kast med.

Dei aller fleste gardbrukarane i fylket har annan jobb, utanom det å vere bonde. Få av gardbrukarane i fylket får meir enn 90 prosent av inntekta si som næringsinntekt frå landbruk.