Omsetning

Frukt-og bringebær kulturane vert i hovudsak selde til grossistane Bama og til Coop, gjennom frukt-og bærlager. Det same gjeld for grønsaker, og vert i all hovudsak levert gjennom Lærdal grønt. For å kunne levere til fruktlager må ein vera medlem i eit slikt samvirke og for å kunne levere til Bama må ein og vere medlem av Gartnarhallen. 

Frå 2019 måtte alle medlemmane av Gartnarhallen levere og få godkjent produksjonsplan, for å vera sikre omsetning. Dersom du ikkje er medlem av ein produsentorganisasjon frå før, og vil starte ein større frukt-og bærproduksjon (eventuelt storskala grønsaksproduksjon) for sal gjennom grossist, må du sikre deg meldemskap i både eit lagersamvirke og i ein produsentorganisasjon.

 

Hovudfruktlager med levering til grossist er i 2020

Hardanger Fjordfrukt (Utne), Nå fruktlager (Nå), Ullensvang fruktlager (Loftus) (Coop), Lærdal grønt (moreller og grønsaker), Sognefrukt (Leikanger), Innvik fruktlager (Innvik), Sognabær (Vangsnes i Vik).  

Andre frukt – og bærproduksjonar er i liten skala og vert produsert for lokalsal eller gjennom Bondens Marknad eller REKO-ring. Det same gjeld småskala grønsaksproduksjon, som nokre kallar marknadshage.  Du kan få tilskot frå Innovasjon Norge, dersom du har ein god marknadsplan for korleis du vil produsera, vidareforedla og selje produkta dine, anten det er råvarer eller foredla produkt.  

Dei siste åra har ein del siderprodusentar oppnådd suksess gjennom å selje lokalt. Dersom dei har klart å produsere større volum med kvalitet, har dei oppnådd avtalar med Vinmonopolet om sal av varene deira. Dersom du vil knytte deg til gode kurs og nettverk innan lokalmat, ta då kontakt med Kompetansenavet VestMatarena, ditt lokale næringsutviklingskontor, NLR Vest om å få råd for vidare utvikling av lokalmatretta idear.