Avtale om gjødsellevering

Ein del føretak med fjørfeproduksjon disponerer for små areal for spreiing av husdyrgjødsel. Slike føretak må ha ein plan for handtering av gjødsla, og ha avtale med mottakarar av gjødsla

For leigd areal, ved avtale om spreiing på areala til andre føretak og ved sal av husdyrgjødsel, må det normalt ligge føre ei skriftleg avtale på minst fem år.