Klimatiltak

God agronomi er ein føresetnad for matproduksjonen vår. For mange kan dette krevje ei omstilling av drifta, nye investeringar, utviding av kunnskap og kompetanse og moglegvis meirarbeid og endra avling. 

Som ein kompensasjon og stimuli har staten etablert tilskotsordningar som skal gjere god agronomi/ klimatiltak enklare å gjennomføre. Nedanfor finn du ei oversikt over område, tiltak og ordningar du kan søkje om tilskot.

Klimatilpassing

I eit endra klima finn ein høve til å dyrke nye vekstar, nye sortar eller endre driftsmåten. Det kan òg vere utfordringar som krev tilpassing for å kunne halda fram, dvs. nokre tiltak vil vere absolutt avgjerande for at ein kan drive vidare med noverande produksjon. Andre tiltak vil ha meir fokus på å vidareutvikle drifta mot kostnadsreduksjon, effektivisering, og auka sjølvforsyningsgrad.

Ein del av ordningane som er nemnd under klimatiltak kjem også inn under klimatilpassing.

 

Klimatiltak

Område Tiltak Støtteordning Ansvar
Areal Drenering Landbruksdirektoratet - Tilskudd til drenering av jordbruksjord Kommunen
Gjødsling

Miljøvennleg spreiiemetode og presisjonsgjødsling

  • Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging
  • med tilførselsslange
Statsforvaltaren - Regionalt miljøprogram (RMP) Statsforvaltaren
Gjødsellager/tak på gjødsellager

Innovasjon Norge - retningslinjer for støtte til gjødsellager (2019)

Statsforvalteren - SMIL (gjeld kun dekke på eksisterande lager)

Innovasjon Norge

Kommunen

Biogass frå husdyrgjødsel

Landbruksdirektortet - tilskot til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Innovasjon Norge - fornybar energi i landbruket

Landbruks-direktoratet

Innovasjon Norge

Energi

Fornybar energi i oppvarming

Gardsvarmeanlegg

Bioenergi av treflis

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket

ENOVA

Innovasjon Norge (rådgjeving frå Gardsvarme-prosjekt Vestland)

ENOVA

Fornybar energi i køyretøy ENOVA ENOVA
Landbruksbygg Tre i landbruksbygg Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket Innovasjon Norge
Solcellepanel på landbruksbygg
Skog Planting av skog Landbruksdirektoratet - Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Kommunen
Tenester Klimarådgjeving RMP, Tilskot til klimarådgjeving Statsforvaltaren

Klimatilpassing

Hydro-tekniske forhold Hydrotekniske tiltak kan være viktig for klimatilpassing. Men også for å unngå vassjuk tap med medfølgende utslipp av klimagasser. Landbruksdirektoratet - Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) Kommunen
Hagebruk Ordinære støtteordningar til investeringar Innonasjon Norge – støtte til tradisjonelt landbruk