Digitale løysingar er eit viktig framsteg i landbruksnæringa som bidreg til å redusere klimaavtrykket og fremje ein meir berekraftig produksjon. Med utviklinga av nye løysingar som kretslopstolken, klimakalkulatoren, presisjonslandbruk og digitalisering av beitedrift, står bønder betre rusta til å møte klimautfordringane. Desse teknologiane tilbyr praktiske verktøy for å optimalisere ressursbruk, redusere utslepp og styrke økonomien i landbruket. Gjennom innovasjon og tilpassing kan vi sikre ein meir berekraftig og klimasmart framtid for norsk landbruk.