Minsteproduksjon geit

Eit grunnleggjande vilkår for å motta produksjonstilskot er at søkjar driv «vanleg jordbruksproduksjon». Når det kjem til mjølkegeit er leveransar av geitemjølk som ligg under halvparten av gjennomsnittet for regionen, vanskeleg å karakterisera som vanleg jordbruksproduksjon.