Minsteproduksjon geit

Eit grunnleggjande vilkår for å motta produksjonstilskot er at søkjar driv «vanleg jordbruksproduksjon». For 2021 var gjennomsnittleg mjølkemengd per årsgeit om lag 708 liter. Produksjon under 354 liter per årsgeit kan vanskeleg kallast vanleg jordbruksproduksjon i produksjonstilskotssamanheng.