Melding om rovdyrskadar

Tap av husdyr til freda rovvilt, som ulv, gaupe, bjørn, jerv og ørn, skal snarast meldast til Statens Naturoppsyn (SNO). Dei har lokale rovviltkontaktar, der ein kan melde frå om mistanke.

Ein representant frå SNO må, så snart råd er, sjå kadaveret for å fastslå dødsårsak. Der det er stadfesta dødsårsak knytt til ein av dei ovannemnte rovdyra, kan du søkje om erstatning frå Statsforvaltaren i Vestland si miljøavdeling.

Statens naturoppsyn (SNO) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kontakt statens naturoppsyn - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)