Tilskot i skogbruket

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursane, og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog. Her finn du ei oversikt med meir informasjon om dei ulike tilskotsordningane i skogbruket. 

Desse midlane vert forvalta og løyvd av kommunane. Ta kontakt med skogansvarleg i din kommune for å få meir informasjon, t.d. om søknadsprosessar og planlegging av tiltak i skogen din.