Forvaltaransvar

Som skogeigar har du eit lovpålagt forvaltaransvar for alle skogbrukstiltak på eigedomen. Skogeigaren skal ha oversyn over miljøverdiar i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Ved bruk av innleigd arbeidskraft i skogen må skogeigaren sjå til at lovverket vert følgt. Dei fleste skogsentreprenørane er miljøsertifiserte. Les meir om skogsertifisering på t.d. AT Skog sine nettsider.

Kontakt skogansvarleg i kommunen din, AT SkogNortømmer AS eller Fjordtømmer for faglege råd rundt skogen din.