Om regelverk

Det er viktig å vite kva avgrensingar som gjeld for eit geografisk område.

Biesjukdommar som varroamidd og trakèmidd set avgrensingar på  flytting og vandring med bier for å hindre at desse sjukdomane spreier seg. For reinavlsområda er det eigne reglar for kjøp, sal og flytting av bifolk. I område med plantesjukdommen pærebrann er det også restriksjonar på flytting og vandring fordi biene dreg med seg bakteriesmitte frå sjuke til friske planter.

Produksjonen av honning variere myke mellom år. Mengde bier i kuba, vèret og tilgang på blomster avgjer dette. Ved gode produksjonstilhøve kan ei sterk bikube produsere over 50 kg honning.

Norges Birøkterlag ein god samarbeidspartnar og den best oppdaterte informasjonskjelda. På nettsida finn du alt om birøktfaget, regelverk og kunnskapsdeling.