Ulike materialar, ulike klimagassutslepp

All produksjon av byggeprodukt og -materialar fører til miljøpåverknad, men i ulik grad.

Grønn Byggallianse har laga materialguiden som beskriv miljøpåverknadane frå ein rekke produktgrupper.

Ved å leggje vanlege produksjonsmåtar for typiske byggjematerialar til grunn kan vi samanlikne utslepp knytt til dei ulike materialprodukta. Det har NIBIO gjort i rapporten “Lavutslippsmaterialer i bygg. Barrierer og muligheter” på oppdrag frå Klima- og Miljødepartementet i 2020. 

  

Ulike materialar

CO2 ekv/m³

Massivtre Splitkon 1000 cm3

70 kg CO2  ekv/m³   

Limtre Moelven limtre 935 cm3

72 kg CO2 ekv/m³   

Betong armert B30 M60 Lavkarbon B
(ikkje resirkulert armering) 160 cm3

440 kg CO2  ekv/m³

Stål (13-20 % resirkulert) 3,5 cm3

2,62 kg CO2  ekv/kg  

Aluminium (ny alu.) 2,0 cm3

13,0 kg CO2  ekv/kg
Dette varierer frå 4-20 kg CO2  ekv/kg globalt.

Tegl (holtegl) 200,0 cm3

220 kg CO2  ekv/tonn

 

Konklusjon

Du får mange fleire kubikkmeter med ferdig bygg og vesentleg lågare klimagassutslepp når du brukar tre i større omfang. 

Bønder som har jobba i trefjøs over lang tid, fortel om gode arbeidstilhøve og merkbart betre dyrehelse.

Ulike materialar har ulike utslepp
Ulike materialar har ulike utslepp Foto: Dirk Kohlmann / Statsforvaltaren i Vestland.